อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

สวทช.จับมือธ.ก.ส.ขยายผลงานวิจัยสู่ภาคการเกษตร

สวทช. จับมือธ.ก.ส. ร่วมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมการเกษตรดิจิทัล    หนุนเกษตรกรไทยใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.46 น.

วันนี้ (21 พ.ย.62) ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)   สำนักงานใหญ่ บางเขน  ธ.ก.ส.  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย “ความร่วมมือทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี”  โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ   สวทช. ร่วมลงนาม เพื่อร่วมมือและส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมการเกษตรดิจิทัล  สุขภาพการแพทย์สาธารณสุข สังคม และองค์กร โดยใช้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย หรือ Technology Development Groups (TDGs) นำไปวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ข้อมูล ต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมภาคเกษตรไทย

ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. ดำเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ซึ่งการลงนามความร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ในครั้งนี้ การดำเนินงานในระยะแรก สวทช. ได้สนับสนุนเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการให้กับ  ธ.ก.ส. อาทิ ด้านการเกษตร เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการปฏิทินการเพาะปลูก “ชาวเกษตร”  ระบบ AquaGrow ซึ่งประกอบด้วย เครื่องวัดออกซิเจนละลายในน้ำ (DO Meter) เครื่องมินิมอลแลบ สำหรับใช้ติดตามสมดุลแบคทีเรีย และ อุปกรณ์สำหรับวัดสารเคมีในน้ำ (ChemEye) รวมทั้งระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ ระบบ IoT และระบบควบคุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผัก

ส่วนด้านการเงิน ได้มีการพัฒนาเครื่องสุ่มเชิงควอนตัม (RandomQ) สำหรับใช้ในการจับรางวัลพิเศษของกิจกรรมการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค และด้านสารสนเทศ ได้มีการนำระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า สำหรับใช้ในการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัย โดยเริ่ม  ที่การระบุปัญหาความยากจนและขยายเป็นเรื่องการพัฒนาคนมาใช้ เป็นต้น  
 
ด้านนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส.  เน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น      ความร่วมมือ ครั้งนี้จะทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้


นอกจากนี้ ธ.ก.ส. และ สวทช. ยังร่วมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทั้งสองฝ่าย ผ่านสื่อต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรมการเกษตร การผลิต การบริการทางการเงิน และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54