อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

สทน.ยืนยันทำถูกต้องกฎหมายกรณีเก็บกากกัมมันตรังสีที่องครักษ์

สทน.แจงกรณี "ศรีสุวรรณ "  และชาวองครักษ์  จ.นครนายก   ร้องเรียน ปปช กรณีเก็บกากกัมมันตรังสีที่องครักษ์  ย้ำทำถูกต้องตามกฎหมาย  และเป็นไปตามมาตรฐานสากล อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.24 น.

                วันนี้(3 ธ.ค.62)  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกหนังสือชี้แจงกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย   และชาวองครักษ์  จ.นครนายก   ร้องเรียน ปปช.  กรณีที่ สทน.ได้ก่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ขึ้นที่ ต.ทรายมูล อ.องค์รักษ์ และมีการนำกากกัมมันตรังสีซึ่งเกิดจากการผลิต หรือการใช้วัสดุนิวเคลียร์หรือจากเครื่องกาเนิดรังสี ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ซึ่งเดิมมีการเก็บรักษาไว้ที่สานักงานเดิมที่ถนนวิภาวดีบางเขน ข้าง มก. และศูนย์ฉายรังสีคลอง 5 ปทุมธานี มาเก็บรักษาไว้ ณ โรงเก็บกากกัมมันตรังสี อ.องค์รักษ์ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยอ้างว่าภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอองค์รักษ์ และหรือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก ไม่มีใครทราบข้อมูลดังกล่าวเลยแต่อย่างใด ตลอดจนระบุว่า สทน.ไม่ดำเนินตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่เกี่ยวข้อง

                ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.  กล่าวว่า ที่ นายศรีสุวรรณ และชาวอำเภอองครักษ์ไปร้อง ปปช.นั้นน่าจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน และมีหลายประเด็นที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ขอชี้แจงประเด็นต่างๆ ดังนี้

               1. สทน. เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติปี พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2561 โดยรับโอนภารกิจสำคัญๆ มาจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อาทิ การเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย การผลิตสารเภสัชรังสี การฉายรังสีอาหารและผลิตผลทางการเกษตร โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ สทน.ได้รับใบอนุญาตการเป็นสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และใบอนุญาตครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติปี พ.ศ. 2504 ทุกกิจกรรม
               2. สำหรับที่ระบุว่า สทน.ไม่ทำการตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 นั้นอาจจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน  โดยมาตรา 51 ที่ระบุในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ซึ่งปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ และจัดทำรายงานผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) เพื่อขอจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่  ขั้นตอนดังกล่าวเพิ่งเริ่มดำเนินการ ยังไม่มีการอนุมัติการก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด  สทน.จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามที่ระบุ
               3. สำหรับกรณีกากกัมมันตรังสีนั้น เนื่องจาก สทน. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2549 โดยรับโอนภารกิจหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในส่วนที่เป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 มิได้กำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ให้บริการจัดการกัมมันตรังสี สทน. ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2549 โดยให้ดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ในส่วนของกฎกระทรวงเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ประกอบพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ปี 2559 ขณะนี้ยังมิได้ประกาศใช้บังคับ สทน. ยังคงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
              "ปัจจุบัน สทน.เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเดียวที่ทำหน้าที่ในการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  อย่างไรก็ตามในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ สทน.ขอยืนยันว่า การดำเนินการของ สทน.ดำเนินการอย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศ และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) หน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของสหประชาชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะดำเนินทุกกิจกรรมอย่างตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้" ดร.พรเทพ กล่าว 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 54