อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

"สุวิทย์"ชูไทยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมในฟอรั่มเศรษฐกิจโลก

 “สุวิทย์” ร่วมประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลก ชี้ให้ที่ประชุมเห็นบทบาทของไทยในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ชูความเป็นเมืองแห่งนวัตกรรม พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 21.11 น.


เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63  ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์  รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า   ตนเองในฐานะผู้แทนของรัฐบาลไทยตามการเชิญของนายบอร์ เก เบรนเด ประธาน  World Economic Forum  ได้เข้าร่วมการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจ  หรือ WEF ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 ม.ค.นี้ ที่ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส  โดยการประชุมครั้งนี้ มีหัวข้อหลัก คือ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน” (Stakeholders for Cohesive and Sustainable World)“ตนได้ร่วมการประชุมต่าง ๆ ของ WEF ร่วมกับผู้นำจากภาคธุรกิจและวิชาการระดับสูงและผู้มีชื่อเสียงระดับโลกจากหลากหลายประเทศทั้งในบทบาทของผู้เข้าร่วมการอภิปราย และนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและผลักดันการดำเนินงานในมิติต่างๆ ของไทย  เช่น  การประชุมในหัวข้อ “การกำหนดการศึกษาในยุค 4.0” ซึ่งตนได้เน้นย้ำถึงแนวคิดของไทยที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษาและการบูรณาการองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเพื่อตอบรับต่อความต้องการของสังคมได้อย่าง มีประสิทธิภาพ “รมว.อว.กล่าวว่า นอกจากนี้ยัง ร่วมการประชุมหัวข้อ “การกำหนดวาระการดำเนินงานใหม่ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในอนาคต” ซึ่งตนเองได้ชี้ให้ที่ประชุมเห็นถึงบทบาทของประเทศไทยในการเสริมสร้างขีดความสามารถ  ด้านการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยแนวคิดการสร้างเมืองแห่งนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นสังคมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Nation)  การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศหรือ S-curve Industries เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และการพัฒนาด้วยแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศที่ครอบคลุม 4 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ด้านการเกษตรและอาหาร, ด้านพลังงานและเคมีชีวภาพ, ด้านสุขภาพและการแพทย์, และด้านการท่องเที่ยว เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมก้าวข้ามกับดักรายได้ปาน กลาง รักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพลเมืองไว้ได้อย่างยั่งยืนและเป็นหลัก สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป


ภาพประกอบจาก World Economic Forum
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 55