อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

ยุวชนสร้างชาติจับมือ 5 กระทรวงต่อยอดโครงการในพื้นที่

อว.เดินหน้ายุวชนสร้างชาติ จับมือ  5 กระทรวงบูรณาการรับนักศึกษาและบัณฑิตฝึกงานร่วมต่อยอดโครงการในพื้นที่ของแต่ละกระทรวง พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.07 น.


เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63  ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กระทรวงได้ประชุมหารือการบูรณาการแผนงานบัณฑิตอาสาในโครงการยุวชนสร้างชาติ กับปลัดจาก  5 กระทรวง คือกระทรวงมหาดไทย(มท.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)  เพื่อวางแนวทางในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆของแต่ละกระทรวงที่ทำงานในพื้นที่ ทั้งพื้นที่ชุมชนชนบท และชุมชนเมือง  
       
ทั้งนี้รูปแบบการบูรณาการ จะต่อยอดจากโครงการของแต่ละกระทรวงที่ทำงานในพื้นที่และมีความต้องการนักศึกษาและบัณฑิตเข้าช่วยงาน โดยโครงการยุวชนสร้างชาติ จะเป็นส่วนสนับสนุน นักศึกษาและบัณฑิตในการร่วมดำเนินการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขนาดของโครงการให้บริการครอบคลุมหลายพื้นที่มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาคนที่เป็น นักศึกษาและบัณฑิตให้มีทักษะด้านต่างๆมากขึ้น
       
ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า จากการหารือ ผู้บริหารทุกกระทรวง มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการยุวชนสร้างชาติมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อโครงการของระทรวงต่างๆที่มีอยู่เดิม และยินดีที่จะร่วมบูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีความต้องการบัณฑิตอาสาเข้าร่วมเพื่อเป็นผู้ประสานงานและช่วยเหลือเอสเอ็มอีและโอทอป ในพื้นที่ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหลายโครงการที่สามารถใช้บัณฑิตอาสาได้  เช่นโครงการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์   
         
ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอการบูรณาการบัณฑิตอาสา กับโครงการต่างๆของ พม. อาทิเช่น พม.น้อย ที่ต้องการบัณฑิตเป็นผู้ประสานงาน และการให้คำแนะนำแก่ชุมชนต่างๆในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการที่จะรับบัณฑิต จำนวนมากในการฝึกเป็นพัฒนากรในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนพัฒนากร

เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ทำแผนและวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน ซึ่งสามารถนำมาเชื่อมโยงและบูรณาการกับโครงการบัณฑิตอาสาได้เลย   และกระทรวงแรงงาน มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในหลายพื้นที่ อาทิเช่น โครงการบัณฑิตแรงงาน ที่เป็นการจ้างงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภารกิจเพื่อการพัฒนาทักษะของแรงงานในพื้นที่ ซึ่งสามารถบูรณาการร่วมกับโครงการบัณฑิตอาสา จะสามารถขยายขอบเขตงานไปพื้นที่อื่นได้มากขึ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะทำงานโครงการต่างๆของทั้ง 5 กระทรวงในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการต่อไป 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 64