อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

"ดีป้า"ประกาศยกเลิกจัดงาน "บิ๊กแบง 2020"

ดีป้า ประกาศยกเลิกจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2020” หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19 พ่นพิษ จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 17.25 น.


เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายนั้น

ดีป้า ตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จึงขอประกาศยกเลิกการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2020” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ จากเดิมที่มีกำหนดการจัดงานในช่วงเดือนก.ย.-ต.ค.2563

“ดีป้า เล็งเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงต่อเนื่องจนถึงช่วงเดือนกันยายน 2563 ดังนั้นระยะเวลาดังกล่าวจึงยังไม่เหมาะสมต่อการจัดงานที่มีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม เพราะอาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ร่วมงาน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของประชาชนกลุ่มนั้น ตลอดจนสังคมในวงกว้าง”

ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020 มีหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ประกอบการ วิทยากร ผู้ร่วมแสดงนิทรรศการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยคาดว่าจะอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อผ่านพ้นไป และอาจยังไม่มีความพร้อมในการร่วมจัดงาน

นอกจากนี้ วิทยากรและผู้ร่วมแสดงนิทรรศการต้องมีการเตรียมงานและวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ยากต่อการคาดการณ์ ทำให้ไม่สามารถวางแผนการดำเนินงานได้

นอกจากนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อยุติลงในช่วงระยะเวลาจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020 คาดว่า ภาคเอกชนที่เลื่อนจัดกิจกรรมจะอยู่ในสถานะที่ต้องการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อลดความเสียหายทางธุรกิจ และช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันโดยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตาม ดีป้า ได้ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลแก่ทุกภาคส่วน อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สิ้นสุดลง

“ดีป้า ได้เริ่มหารือกับภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชนในการร่วมวางแผน เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ โดยคาดหวังว่า การทำงานร่วมกับภาคสังคมครั้งนี้จะช่วยให้เราพลิกฟื้นความเชื่อมั่น และผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยความสามัคคีของคนไทยทุกคน” 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41