อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

วว.ออกมาตรการควบคุมการให้บริการตรวจประเมินฯ ช่วงโควิด-19

วว. ออกบทเฉพาะกาล ร่วมควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19  ในกิจกรรมการตรวจประเมิน รับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ บริการ เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 12.11 น.


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า  เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ให้สามารถปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาด

วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการจัดการวิกฤตในครั้งนี้ รวมทั้งควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานต่างๆ   เช่นจะดำเนินการตรวจประเมินเอกสารและหลักฐานเป็นหลัก โดยจะเลื่อนกิจกรรมการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (On-site Assessment) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

และจะนัดหมายกำหนดวันเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการในแต่ละแห่งล่วงหน้า  ทั้งนี้ไม่เกิน 6 เดือน  นับจากวันนัดหมายเดิมที่กำหนด กรณีที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ขอรับบริการต้องการใช้ใบรับรอง ไม่ต้องการการเลื่อนตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ สรร. จะใช้วิธี Video conference หรือใช้ Application อื่นๆ แทนการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ   

ซึ่ง วว.ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการให้กับผู้ได้รับการรับรองจาก สรร. ซึ่งใบรับรองยังไม่หมดอายุ และยื่นคำร้องขอต่ออายุการรับรองกับ สรร. ก่อนใบรับรองหมดอายุเท่านั้น  โดยจะมีรายละเอียดในแต่ละกรณี   

ผู้ว่าการ วว. กล่าวอีกว่า  ในภาพรวมของการดำเนินงานองค์กร วว. ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19  ตั้งแต่วันที่  24  มีนาคม  2563  ถึงวันที่  3   เมษายน 2563 หรือจนกว่ามีการประกาศเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนมาตรการปฏิบัติงาน ณ บ้านพัก (Work From Home : WFH) บางส่วน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563    

งานด้านการเงิน การคลัง การจัดซื้อ จัดจ้าง เปิดบริการให้แก่ลูกค้าตามปกติ   งานบริการเพื่อภาคอุตสาหกรรม งานบริการงานวิจัย เปิดบริการให้แก่ลูกค้าตามปกติ  และ   ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ วว. มี 2 ช่องทางคือ อีเมล  ibs@tistr.or.th  หรือช่องทางสื่อสารประจำตัวกับบุคลากรที่ลูกค้าเคยประสานงานไว้  และโทรศัพท์ ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000  ในวันและเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%