อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ลดค่าธรรมเนียม USO ช่วยเหลือทีวีดิจิตอล

กสทช. ลดค่าธรรมเนียม USO กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.


เมื่อวันที่ 9 เม.ย. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ดกสทช. เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2563) มีมติปรับลดอัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเงินค่าธรรมเนียม USO

 สำหรับผู้ประกิจการดิจิตอลทีวีและผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเป็นแบบขั้นบันได เป็นอีกหนึ่งในแนวทางที่ กสทช. จะช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ดังนี้ ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 รายได้ต่อปี 0 – 5 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 0.05 ขั้นที่ 2 รายได้ต่อปีเกิน 5 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาทแรก อัตราเก็บร้อยละ 0.125 ขั้นที่ 3 รายได้ต่อปีเกิน 100 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 0.25

ขั้นที่ 4 รายได้ต่อปีเกิน 500 ล้านบาท ถึง 1,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 0.50 ขั้นที่ 5 รายได้ต่อปีเกิน 1,000 ล้านบาท ถึง 10,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 0.75 ขั้นที่ 6 รายได้ต่อปีเกิน 10,000 ล้านบาท ถึง 25,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 1.00 ขั้นที่ 7 รายได้ต่อปีเกิน 25,000 ล้านบาท ถึง 50,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 1.25 ขั้นที่ 8 รายได้ต่อปีเกิน 50,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราเก็บร้อยละ 1.50

อย่างไรก็ตาม อัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนแบบขั้นบันไดดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) และผนวกอัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนฯ

ซึ่งให้ใช้อัตราเดียวกับอัตราตามภาคผนวกของประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) ตามที่ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติอนุมัติ และให้นำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%