เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจข้อเท็จจริง กรณีกำแพงอาคาร Service Hall ทดม. พังถล่ม ซึ่งมีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ได้รับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะทำงานสนับสนุนด้านวิศวกรรมและมาตรฐานการก่อสร้าง มี รศ.เอนก ศิริพานิชกร จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นประธาน ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุความเสียหายของอาคาร และตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารทางวิศวกรรม พร้อมจัดทำ As-Built Model ของโครงสร้างอาคารโดยวิธีการ 3D-Scanner

เบื้องต้นพบว่าไม่เกิดความเสียหายกับโครงสร้างหลักของอาคาร Service Hall และได้ให้ความเห็นถึงแนวทางการรื้อถอนโครงสร้างที่เสียหายของอาคาร  Service Hall อย่างไรก็ตามคาดว่าจะนำส่งรายงานสรุปสาเหตุความเสียหาย ให้กับทางคณะทำงานฯ ได้ภายใน 1 สัปดาห์ ขณะที่คณะทำงานสนับสนุนด้านกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ที่มีนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เป็นประธานคณะทำงานฯ ได้ทำการตรวจสอบกระบวนการออกแบบ ซึ่งมีการว่าจ้างบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้สำรวจประเมินเสถียรภาพของโครงสร้างอาคาร 

ซึ่งพบว่า มีการออกแบบเสริมความแข็งแรงเสาเข็มฐานราก และระบบการเชื่อมต่ออาคารเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรง และในปัจจุบันอาคารยังอยู่ในช่วงรับประกันผลงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของบริษัทผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง จนกว่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อย นอกจากนี้คณะทำงานฯ ได้ทำการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยพบว่า ทอท.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และกระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนให้บริษัทที่เสนอราคาต่ำที่สุด แต่ไม่มาลงนามในสัญญาจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.64

อย่างไรก็ตามสำหรับอาคาร Service Hall ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่กระทบต่อการให้บริการของ ทดม. ที่ยังคงเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ และ ทอท. ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการของประชาชนต่อไป โดยคณะกรรมการฯ จะสรุปผลการตรวจสอบทั้งหมด เสนอรมว.คมนาคม ภายในกำหนดเวลาต่อไป