เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 3” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค. จากกลุ่มตัวอย่าง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,354 หน่วยตัวอย่าง โดยจากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. มีรายละเอียดดังนี้

อันดับ 1 ร้อยละ 45.13 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ผู้สมัครอิสระ) เพราะเป็นคนมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความน่าเชื่อถือ

อันดับ 2 ร้อยละ 11.37 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (ผู้สมัครอิสระ) เพราะทำงานด้วยความตั้งใจ มีประสบการณ์ และต้องการให้เข้ามาสานต่องานที่ได้ทำไว้

อันดับ 3 ร้อยละ 9.75 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ผู้สมัครพรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าทำ

อันดับ 4 ร้อยละ 9.23 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ เพราะขอดูการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ยังหาคนที่จะทำตามนโยบายให้ชัดเจนไม่ได้

อันดับ 5 ร้อยละ 8.94 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถ

อันดับ 6 ร้อยละ 3.77 นายสกลธี ภัททิยกุล (ผู้สมัครอิสระ) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ทำงาน

อันดับ 7 ร้อยละ 3.69 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 8 ร้อยละ 3.32 น.ส.รสนา โตสิตระกูล (ผู้สมัครอิสระ) เพราะเป็นคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจ มีผลงานเพื่อสังคม

อันดับ 9 ร้อยละ 2.29 น.ต.ศิธา ทิวารี (ผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทย) เพราะชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย

อันดับ 10 ร้อยละ 1.62 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และร้อยละ 0.89 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (ผู้สมัครอิสระ) นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (ผู้สมัครอิสระ) และนายประยูร ครองยศ (ผู้สมัครอิสระ) เป็นต้น

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่าจะเลือก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร นายสกลธี ภัททิยกุล และน.ส.รสนา โตสิตระกูล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่ามีละเอียดดังนี้

1.กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 46.31 นายชัชชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 11.41 พล.ต.อ.อัศวิน และยังไม่ตัดสินใจ ในสัด
ส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 7.38 นายวิโรจน์

2.กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 45.14 นายชัชชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 12.00 พล.ต.อ.อัศวิน อันดับ 3 ร้อยละ 10.29 นายสุชัชวีร์

3.กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 39.45 นายชัชชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 11.33 พล.ต.อ.อัศวิน และนายสุชัชวีร์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 10.94 นายวิโรจน์

4.กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกอันดับ 1 ร้อยละ 43.55 นายชัชชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 13.52 พล.ต.อ.อัศวิน อันดับ 3 ร้อยละ 10.51 ยังไม่ตัดสินใจ

5.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 52.63 นายชัชชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 10.00 พล.ต.อ.อัศวิน และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากันอันดับ 3 ร้อยละ 8.95 นายวิโรจน์

6.กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 46.61 นายชัชชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 12.35 นายวิโรจน์ อันดับ 3 ร้อยละ 9.16 พล.ต.อ.อัศวิน เป็นต้น.