เมื่อเวลา 18.59 น. วันที่ 14 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ด้วยเป็นที่ประจักษ์นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นที่ทรงพระเมตตาต่อประชาชน ทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ อาทิ ชุด PPE หน้ากากอนามัย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ รถต่อพ่วงชีวนิรภัย ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการเข้าถึงพื้นที่และค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง ส่งผลดีต่อการควบคุมและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลคันแรกในประเทศไทย ที่มีระบบ AI ที่ทันสมัยเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการส่งข้อมูลการวินิจฉัยผู้ป่วยผ่านสัญญาณระบบ 5G ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพเอกซเรย์ผ่านจอมอนิเตอร์เพื่อวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งมีเครื่องเอกซเรย์แบบพกพาสามารถนำไปใช้ตรวจในภาคสนามได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกในโรงพยาบาลสนามให้สามารถตรวจการแพร่ระบาดของโรคและรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้อย่างทันท่วงที

ด้วยพระปรีชาญาณและความสนพระราชหฤทัยในเทคโนโลยีเครื่องกลสมัยใหม่ กับทั้งพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรชาวไทย สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยอุตสาหะเสมอมา พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งด้านการทหาร การศาสนา
การต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงเป็นพระราชินีที่มีความสง่างาม องอาจ พระจริยาวัตรอันงดงาม และทรงมีพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่บุคคลสำคัญและคณะฑูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสสำคัญ รวมทั้งได้พระราชทานพระราชดำรัสอันเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนอย่างยิ่ง ประกอบกับ พระปรีชาสามารถด้านภาษา กับทั้งพระจริยวัตรอันงดงาม ตลอดจนพระวิริยอุตสาหะในการประกอบพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์สุขแห่งพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน.