เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานและกล่าวปราศัยในเวทีสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กรณี แปลงโคกไร่ เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินให้ชุมชน โดยมีรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นายอำเภอเมืองสงขลา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีสร้างการรับรู้กว่า 1,000 คน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การจัดเวทีในครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร หมู่ 2 หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ขอให้ทบทวนนำที่ดินแปลงโคกไร่ เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง โดยจังหวัดสงขลาได้ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาไปเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มาใช้เพื่อจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินป่าชายเลน แปลงโคกไร่โดยพื้นที่ไหนจัดได้ให้นำมาจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน ส่วนพื้นที่ไหนที่ส่วนราชการใช้อยู่ก็ดำเนินการให้ถูกต้อง ดังนั้นจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการสำรวจผู้ที่อยู่อาศัยที่แท้จริงที่เป็นปัจจุบัน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะเป็นผู้ทำการสำรวจพื้นที่และรายชื่อผู้ครอบครอง และกรมที่ดินได้สนับสนุนช่างรังวัดมาทำการรังวัดรูปแปลงที่ดินที่ครอบครองและงบประมาณในการดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป 

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า ซึ่งในวันนี้นับเป็นโอกาสดี ที่นายอำเภอเมืองสงขลา และนายกเทศมนตรีตำบลพะวงได้เชิญประชาชนมาร่วมรับฟังข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องแปลงโคกไร่ที่เรื้อรังมาเกือบ 50 ปีนี้ให้แล้วเสร็จ และหลังจากการจัดเวทีสร้างการรับรู้เสร็จสิ้น ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายอำเภอเมือง ได้รายงานผลการจัดประชุมสร้างการรับรู้ว่า ประชาชนที่มาร่วมนั้นต่างพึงพอใจในการดำเนินการโดยใช้แนวทาง คทช. มาแก้ไขปัญหา และการดำเนินการในภาพรวมทั้งหมดอีกด้วย.