เมื่อวันที่ 20 พ.ค. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชี่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ “เวิร์คชอป” ประเด็นปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยมีแกนนำพรรคประชาชาติ และ ส.ส.พรรคประชาชาติ อาทิ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรค นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส และนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส ร่วมประชุม เพื่อเตรียมผลักดันแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 เนื่องจากกระทบสิทธิ์ของพี่น้องประชาชน และทำให้ประชาชนที่ทำกินอยู่ในที่ดินที่ถูกประกาศเขตอุทยานฯ กลายเป็นผู้อาศัยทั้งที่อาจอยู่มาก่อนประกาศ

พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่าพรรคประชาชาติจัดเวทีและให้ความช่วยหลือประชาชนในพื้นที่ไปแล้วหลายครั้ง แต่พบปัญหานี้ยังทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนลำบากอยู่ อยากจะให้มีการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม หรือแก้ไขให้ประชาชนเห็นผลจริงๆ ดังนั้นเมื่อจะมีการเปิดสมัยประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ และจะประชุมสภาฯกันวันที่ 24-26 พ.ค.นั้น วันที่ 25 พ.ค.จะมีรายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เข้าสู่วาระให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ จึงน่าจะเป็นโอกาสที่พรรคประชาชาติจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไป

“การตั้งกมธ.ในลักษณะนี้ ไม่ว่ารัฐบาลยุคใดสมัยใดก็ตั้ง พอตั้งแล้วก็ศึกษา จัดทำรายงานเก็บไว้ที่สภา อย่างสมัยท่านอารีเพ็ญ ก็มีรายงานของท่านอารีเพ็ญเก็บไว้ที่สภา แล้วมีรายงานเก่าๆ เยอะเลย แต่กลับไม่ถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติ แต่ครั้งนี้เราจะทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้นมา”

พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่าในรายงานที่จะเสนอสภา มีประเด็นเกี่ยวกับการประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากกว่า 220 ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ มีชุมชนที่ถูกประกาศแนวเขตป่าไม้ทับที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น การประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา มากถึง 9 อำเภอ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก เพราะถูกประกาศเขตอุทยานทับที่ดินที่เคยอยู่และทำกินมาก่อน เรื่องของปัญหาที่ดินได้ถูกบันทึกไว้ในสภา ที่สำคัญคือปัญหาที่เกิดจากพ.ร.บ.อุทยานฯ หรือ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ หรือ เรียกว่ากลุ่มป่าอนุรักษ์ เป็นกฎหมายฉบับใหม่เพิ่งออกเมื่อเดือนพ.ค.62 คือเลือกตั้งเสร็จยังไม่มีสภาฯรัฐบาลคสช.ได้รีบออกกฎหมายเลย เพราะถ้าออกในสมัยที่มีรัฐบาลเลือกตั้ง กฎหมายลักษณะนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคงไม่มีใครยอมให้ออก

กฎหมายนี้พอออกมา ได้ยกเว้นมาตราสำคัญๆ ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งในรัฐธรรมนูญจะคุ้มครองสิทธิประชาชน แต่กฎหมายนี้ยกเว้น เช่น ยกเว้นรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 ที่บอกบุคคลมีเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ถ้าจะจับคน จะต้องมีหมายของศาล แต่กฎหมายนี้ไม่ต้องเลย ถ้าอยู่ในที่อุทยานฯ เจ้าหน้าที่มาจับกุมได้เลยไม่ต้องไปขอหมายศาล ขณะที่รัฐธรรมนูญมาตรา 33 บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในเคหะสถาน แต่กฎหมายอุทยานฯ ทั้งจับทั้งค้นไม่ต้องใช้หมาย เพราะมีการยกเว้นรัฐธรรมนูญ

การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติมีพื้นที่หลายแห่งที่ประกาศเขตทับที่ของประชาชนที่อยู่มาก่อนป่าประกาศมีมานานแล้ว การแก้ปัญหาได้ใช้มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งแต่ปี 41-42 ให้มีกระบวนการพิสูจน์สิทธิ ให้การคุ้มครองไม่ให้ถูกดำเนินคดี ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา แต่กฎหมายที่ออก ปี 62 บัญญัติให้เป็นป่าอนุรักษ์ได้เหมารวมประชาชนที่อยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินมากก่อนการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ ต้องกลายเป็นผู้อยู่อาศัยในที่ดินที่มีการพิสูจน์เป็นสิทธิของประชาชน และกฎหมายยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอุทยานฯ ที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

พรรคประชาชาติได้รับการร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบมีความเดือดร้อนจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องแก้ไข พ.ร.บ.อุทยาน ปี 2562 กับ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2562 ในหลักการที่แก้ไขของพรรคประชาชาติ คือ พื้นที่ที่จะกำหนดให้เป็นป่าอนุรักษ์ ต้องมิไช่เป็นที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใดมาก่อน หรือต้องมิได้เป็นที่ดินที่มีประชาชนอยู่อาศัย ทำกินหรือครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการกำหนดให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หากเป็นพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัย ทำกินหรือครอบครองทำประโยชน์มาก่อน ให้เพิกถอนแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนออก โดยได้เตรียมเสนอร่างแก้ไขเอาไว้แล้ว ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งประเทศมีส่วนร่วมในการแก้ไขกฎหมายคาดว่าจะยื่นหลังเปิดสมัยประชุมสภาฯ