เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวต้อนรับและร่วมประชุม คณะ Songkhla Upstream เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งนำโดยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ฐานะประธานโครงการฯ Prof.Johannes Widodo ICOMOS Paris, Mr.Ducan Marshall ICOMOS Paris, นายชูวิทย์ สุจฉายา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันอาศรมศิลป์, นายวสุ โปษยะนันทน์ กรมศิลปากร และ ICOMOS Thailand, นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน สำนักงานศิลปากรที่ 11 ร่วมประชุม


ทั้งนี้ เมื่อปี 2559 นายนิพนธ์ ดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดทำแผนแม่บทเพื่อนำสงขลาสู่เมืองมรดกโลกเพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลาและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งครอบคลุมเมืองเก่าสงขลาในเขตเทศบาลนครสงขลา เมืองเก่าสงขลาฝั่งหัวเขาแดง ทะเลลาบสงขลา และพื้นที่อื่นที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคการท่องเที่ยวให้มีความสมดุลในมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอันจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และศูนย์มรดกโลก (UNESCO) ได้จัดทำโครงการ Upsteam Process เพื่อเปิดโอกาสให้แหล่งที่มีโครงการที่จะเสนอเป็นมรดกโลกสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการ Upstream Process ของศูนย์มรดกโลก (UNESCO) จะเป็นแนวทางเพื่อเตรียมการเข้าสู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก โดยต้องมีการจัดทำเอกสารในการนำเสนอบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) และเอกสารนำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Nomination Dossier) และประสานความร่วมมือกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่ายชุมชน รวมถึงภาคเอกชน เช่น ปตท.สผ. ยังได้ให้การสนับสนุนอีกด้วย โดยคณะที่เดินทางมาในวันนี้จะได้เข้ามาช่วยให้คำแนะนำและตรวจความพร้อมด้านกายภาพของเมืองเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด.