เมื่อวันที่ 24 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี พลตรี ยุวัต ขันธปรีชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 นายทหารราชองครักษ์ กราบบังคมทูลรายงาน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเพิ่มศักดิ์ สุริยวนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี พลตำรวจโท ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน 23 พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 6 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่น รับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่น ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ เมื่อทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิโต วัดถ้ำกลองเพล นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายธีรารัตน์ สัมมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พลตรี สุระ สินโสภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พลตำรวจตรี กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาในการบูรณปฏิสังขรณ์ เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต และพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จเปิดแพรคลุมป้ายเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต และประกอบพิธีสมโภช พิพิธภัณฑ์ และอัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ตามลำดับ เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงสรง ทรงบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ลงในผอบ แล้วพระราชทานคืน เจ้าพนักงานพระราชพิธี เพื่อเชิญไปยังที่ประดิษฐานในเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิโต พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณมณฑลพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสด็จเข้าเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ทรงวางผอบอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ไว้ที่ประดิษฐานภายในเจดีย์อัฐบริชารเขมาภิรโต ทรงรับผ้าไตร จำนวน 1 ไตร จากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานกรรมการฝ่ายจัดงานฯ แล้วทรงทอดผ้าไตรที่หน้าอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต พระราชภาวนาวชิรากร พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ทรงกราบ ทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต อัฐบริขาร และแม่พิมพ์ เหรียญที่ระลึกหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิโต ที่จัดแสดงไว้ภายในเจดีย์อัฐบริขาร เขมาภิรโต ตามพระราชอัธยาศัย

ต่อมา เสด็จออกจากเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ไปยังบริเวณปลูกต้นไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 150 ราย พระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ นายยุทธนา จินดากุล รองประธานกรรมการฝ่ายจัดงานฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา สำหรับประดิษฐาน ภายในเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต

เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระราชภาวนาวชิรากร อินทร์ถวาย สนตุสสโก รักษาการเจ้าอาวาส วัดถ้ำกลองเพล ถวายของที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย เสด็จขึ้นกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ ทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย และภาพถ่ายภายในกุฏิหลวงปู่ขาวอนาลโย ตามพระราชอัธยาศัย เสด็จลงจากกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว วนาลโย เสด็จเข้าพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ ทรงประกอบพิธีสรงอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย ทรงกราบ ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา สำหรับประดิษฐาน ภายในพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ทอดพระเนตรประวัติ และเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่จัดแสดงไว้ภายในพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ตามพระราชอัธยาศัย เสด็จออกจากพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ไปยังบริเวณปลูกต้นไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นพะยูง ต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นพะยูง ต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต.