เมื่อวันที่ 26 พ.ค. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมผู้พิชิตเกาะขายหัวเราะ เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกันสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ตามเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดตราด เกาะหมาก-เกาะกระดาด-เกาะขายหัวเราะ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 65 และทำการติดตั้ง “แอพพลิเคชั่น CF Calculator” ที่จัดทำขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เน้นสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึง Carbon Foot Print หรือปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยออกมาจาก อาหาร สินค้า บริการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และชวนนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ลดโลกเลอะ” ที่เกิดจากภาวะเรือนกระจก มลพิษในอากาศ PM 2.5 สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ซึ่งล้วนสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของคนในปัจจุบัน

นายอิษฎา เสาวรส ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวฯ กำหนดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทาง เกาะหมาก-เกาะกระดาด-เกาะขายหัวเราะ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 65 และทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่น CF Calculator ตั้งค่าตามที่กำหนดและทำการบันทึกข้อมูลรูปแบบการเดินทาง ระยะทาง กิจกรรมท่องเที่ยวรวมถึงปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน โดยแอพพลิเคชั่นจะทำการคำนวณและแสดงค่า Carbon Foot Print เฉลี่ยต่อปีออกมา

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการลดจำนวน Carbon Foot Print อาทิ เปลี่ยนจากการนั่งเรือเล็กเป็นการเดินเท้าไปยังเกาะขายหัวเราะ การรับประทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ หรืออาหารที่ปราศจากการใช้สารเคมีในการเพาะเลี้ยง รวมถึงการรับประทานอาหารที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อลดการขนส่งและการนำเข้าอาหารจากนอกพื้นที่ เป็นต้น และนำหลักการดังกล่าวไปต่อยอดและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Laughing Island Conqueror VS Low Carbon Foot Print Traveller” ผู้พิชิตเกาะขายหัวเราะ กับการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จะได้รับประกาศนียบัตรจาก ททท. ที่ได้รับการออกแบบจากนักวาดการ์ตูนขายหัวเราะ เพื่อแสดงว่าท่านได้เดินทางมาพิชิตเกาะขายหัวเราะ ได้มาเยือน “เกาะหมาก” แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ Low Carbon Destination ที่มีการบริหารจัดการภายใต้หลักคิด BCG Model และเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความเข้าใจในหลักคิดของการลดจำนวน Carbon Foot Print และเป็นต้นแบบของนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำหลักฐานภาพถ่ายตนเองกับเกาะขายหัวเราะ และภาพหน้าจอการคำนวณผลของแอพพลิเคชั่น CF Calculator เพื่อขอรับประกาศนียบัตรด้วยตนเองได้ที่ ททท. สำนักงานตราด หรือแจ้งหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์ www.fb.com/tattratoffice โดย ททท. จะส่งประกาศนียบัตรให้ทางไปรษณีย์ (ไม่จำกัดจำนวนประกาศนียบัตร) ภายใน 31 กรกฎาคม 65 นี้ เท่านั้น

และกิจกรรมครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด (ขายหัวเราะ) ผู้ทำให้เกาะขายหัวเราะไม่ได้เป็นแค่เพียงภาพปกในหนังสือการ์ตูน แต่มีอยู่จริงที่จังหวัดตราด ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวหรือบริษัทนำเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ททท. สำนักงานตราด โทร. 0-3959-7259-60 (ในวันและเวลาราชการ) และช่องทางออนไลน์ www.fb.com/tattratoffice