เมื่อวันที่ 26 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “พระสี สิริญาโณ” วัดป่าศรีมงคล จ.อุบลราชธานี เป็น “พระราชวัชรสิริมงคล” พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค.2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับ “พระสี สิริญาโณ” หรือ “หลวงปู่สี” ปัจจุบันอายุ 98 ปี เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของ พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) แห่งวัดหนองป่าพง ที่เคยได้ออกธุดงค์ติดตามหลวงปู่ชาไปตามป่าเขาในที่ต่างๆ ด้วยกัน ปัจจุบันนับได้ว่าหลวงปู่สี เป็นพระมหาเถระผู้มีพรรษามากที่สุดในบรรดาศิษย์ของหลวงปู่ชา สุภัทโท ที่ยังดำรงค์ธาตุขันธ์อยู่