เมื่อวันที่ 27 พ.ค. เวลา 16.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นวันที่ 1

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ศ.พฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผศ.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลรายงานกิจการ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 และ 2563 ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ บัณฑิตทั้งหลายคงจะได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงาน และการดำเนินชีวิต แต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์แท้นั้น จะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ รู้จักกาลเทศะและยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจ ให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่งามด้วย ถ้าทุกคนตั้งใจพยายามที่จะกระทำให้ได้ดังนี้ ก็เชื่อว่าจะสร้างสรรค์ความสำเร็จ ทั้งในด้านอาชีพการงาน และเกียรติคุณความดี อันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความผาสุกมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอน ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออำนวยพรให้ทุกคนประสบความสุข พร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการเรียนรู้ สำหรับปริญญาบัตร สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะนำขึ้นถวายในโอกาสอันควรต่อไป

นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลประกาศสดุดีเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 913 ราย พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ คณาจารย์และบัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จเข้าห้องรับรอง ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย ประทับพัก ณ ห้องรับรอง

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ภาคหลัง มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,231 ราย พระราชทานปริญญาตามลำดับ บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 9,523 คน และในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 9,049 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 15,136 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3,436 คน (ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 68 คน ปริญญาโท จำนวน 3,121 คน และปริญญาเอก จำนวน 247 คน) รวมทั้งสิ้น 18,572 คน

บัณฑิตพิการที่สำเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 18 คน และบัณฑิตพิการที่สำเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 29 คน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,436 คน จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตรจากพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว