เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่สำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.ตร.) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.สกพ.) ได้ชี้แจงตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชนว่า เกิดความข้องใจที่ ตร. ให้บริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ตร. สกพ.ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ในสมัย พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เป็น ผบ.ตร. โดยเมื่อวันที่ 5 ก.พ.2551 คณะกรรมการสวัสดิการ ตร.ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และจัดเก็บเงินจากการบริจาคของเพื่อนข้าราชการตำรวจด้วยกัน

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และปัจจุบันได้ดำเนินการขอรับเงินบริจาคมาแล้ว 9 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 ซึ่งผู้บังคับบัญชา เพื่อนข้าราชการตำรวจ นักเรียนตำรวจ และลูกจ้างต่างช่วยกันบริจาคบางท่านได้บริจาคเงินมากกว่าอัตราที่คำนวณไว้ด้วยความสมัครใจ และในการจ่ายเงินช่วยเหลือทุกครั้ง จะมีการพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณาขอรับเงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการตำรวจเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการนำเงินไปใช้จ่ายช่วยเหลือทุกครั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยสถิติที่ผ่านมา พบว่า

ในปี 2560 มีข้าราชการตำรวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 36 ราย และได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 301 ราย ตร. ได้มอบเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ให้ประมาณ 33 ล้านบาทเศษ

ในปี 2561 มีข้าราชการตำรวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 21 ราย และได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 185 ราย ตร.ได้มอบเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ให้ประมาณ 18 ล้านบาทเศษ

ในปี 2562 มีข้าราชการตำรวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 52 ราย และได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 234 ราย ตร.ได้มอบเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ให้ประมาณ 30 ล้านบาทเศษ

ในปี 2563 มีข้าราชการตำรวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 26 ราย และได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 244 ราย ตร.ได้มอบเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ให้ประมาณ 24 ล้านบาทเศษ

ในปี 2564 มีข้าราชการตำรวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 32 ราย และได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 512 ราย ตร.ได้มอบเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ให้ประมาณ 27 ล้านบาทเศษ

สำหรับการกำหนดอัตราขอรับบริจาคนั้น จะคำนวณจากสถิติการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับจำนวนข้าราชการตำรวจในแต่ละตำแหน่ง เพื่อจะได้รับเงินบริจาคในอัตราที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินช่วยเหลือในแต่ละปี

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือเพื่อนข้าราชการตำรวจ เป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ ในความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีให้ข้าราชการตำรวจมีความเชื่อมั่นศรัทธาในวิชาชีพตำรวจตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง.