เมื่อเวลา 17.31 น. วันที่ 17 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

นายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี (Mr. Abderrahim Rahhaly) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย นายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรโมร็อกโก ณ เมืองดูไบและเอมิเรตส์เหนือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาก่อน

นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด (Mr. Felipe de la Morena Casado) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโดเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานคณะผู้แทนถาวรราชอาณาจักรสเปนประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียมมาก่อน

นายวิลเฮ็ล์ม มัคซีมีลีอาน ด็องโค (Mr. Wilhelm Maximilian Donko) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ประจำประเทศไทย นายวิลเฮ็ล์ม มัคซีมีลีอาน ด็องโค เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์มาก่อน

อูชิซเว (U Chit Swe) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย อูชิซเว เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาก่อน

นายคำพัน อั่นลาวัน (Mr. Kamphan Anlavan) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาวประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาวประจำประเทศไทย นายคำพัน อั่นลาวัน เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสหรัฐอเมริกามาก่อน

นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตามลำดับดังนี้

นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อน

นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายประพันธ์ ดิษยทัต เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน

นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศมาก่อน

นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนการาบรูไนดารุสซาลาม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนการาบรูไนดารุสซาลาม นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกามาก่อน

นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน นายสุภาค โปร่งธุระ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาก่อน

นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาร์เจนตินาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาร์เจนตินา นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครโอซากา ญี่ปุ่นมาก่อน

นายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายตุลย์ ไตรโสรัส เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน

นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิก นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียมาก่อน

นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย