สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 19 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 1,892 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,888 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,275,609 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,874 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,278,772 ราย กำลังรักษา 21,311 ราย เสียชีวิต 22 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,769 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 607 ราย