เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)​ เป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 6/2565 โดยมีคณะกรรมการ ก.ตร., ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ ก.ตร.วินัย คณะอนุกรรมการ ก.ตร.ร้องทุกข์ และคณะอนุกรรมการ ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม ใช้เวลาในการประชุม 30 นาที

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินการให้ประธานฯ ได้รับทราบ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป

สำหรับระเบียบวาระการประชุม 5 วาระ ประกอบด้วย วาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, วาระการรับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 5/2565, วาระเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย, อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ และ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล, วาระเสนอเพื่อพิจารณา 5 เรื่องคือ การเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค.64)​ ทั้งปี 2 ขั้นในโควตาผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนระดับ ส.6 ขึ้นไป รวมถึงเรื่องการขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ในห้วงที่มิได้ปฏิบัติราชการให้แก่ ร.ต.อ.ศุภกร โฆษิตเลิศวัฒนา และร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง ผู้ทำการในอากาศ (ฉบับที่ .. พ.ศ. ….., หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ต.ว.ท.) ฉบับปรับปรุง และเรื่องการยกเลิกและแก้ไขคณะกรรมการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ