สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 21 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 1,714 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,711 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 3 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,279,107 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,137 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,283,075 ราย กำลังรักษา 20,467 ราย เสียชีวิต 21 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,808 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 631 ราย