ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. สำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ได้จัดประชุมประสานความร่วมมือกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และสถาบันพระปกเกล้า โดยมีนายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา กกต. เป็นประธานในพิธี โดยการประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบูรณาการการทำงานร่วมกันตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ภายใต้กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองให้กับเด็ก เยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองให้แก่ประชาชนทั่วไป

นายสยุมพร กล่าวว่า เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ ซึ่งทางสำนักงาน กกต.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 50 เพียงแต่เราเริ่มดำเนินการและขับเคลื่อนอย่างจริงจังต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ภายใต้การทำงานของ กกต.ชุดปัจจุบันตั้งแต่ปี 61เป็นต้นมา และมีนโยบายชัดเจนว่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้จริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ได้กำหนดให้ กกต.มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และองค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้