ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงชนบทรองรับการปรับความเร็วจำกัดไม่เกิน 120 กิโลเมตร (กม.) ต่อชั่วโมง (ชม.) เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมการขับขี่และส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจร เพิ่มความมั่นใจในการใช้รถใช้ถนน ส่งผลให้ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ ตามกฎกระทรวงคมนาคมและเป็นไปตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

สำหรับโครงการดังกล่าว ทช. พิจารณาแล้วว่ามีความพร้อม เป็นเส้นทางหลักที่รองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานคร กับภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย จำนวน 2 สายทาง ระยะทางรวม 37.6 กม. ได้แก่ 1.ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) ระหว่าง กม.ที่ 17+000 ถึง กม.ที่ 42+200 ระยะทาง 25.2 กม. และ 2.ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.1020 (ถนนนครอินทร์) ระหว่าง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 12+400 ระยะทาง 12.4 กม.

แบ่งดำเนินงานเป็น 2 โครงการ งบประมาณ 250.46 ล้านบาท ดังนี้ 1.งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานป้ายจราจร, งานป้ายจราจรแขวนสูง, งานติดตั้งระบบขนส่งอัจฉริยะ, ระบบควบคุมการใช้ช่องจราจรบนทางหลวง, ระบบควบคุมการใช้ความเร็วจำกัดแต่ละช่องจราจร, ระบบแนะนำการใช้ความเร็วแบบปรับเปลี่ยนได้ และระบบสำรวจข้อมูลสภาพอากาศ ใช้งบประมาณ 92.960 ล้านบาท คาดว่าติดตั้งแล้วเสร็จ ต.ค.นี้ และ 2.งานก่อสร้างติดตั้งกำแพงคอนกรีตแบบ Single Slope Barrier บนทางหลวงชนบท งบประมาณ 157.500 ล้านบาท คาดว่าแล้วเสร็จช่วงต้นปี 66

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากกระทรวงคมนาคมได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ.2546 โดยกำหนดบังคับแก่ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถ ซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องจราจรขึ้นไป มีเกาะกลางถนนแบบกำแพง และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ตามที่ผู้อำนวยการทางหลวงประกาศ โดยกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม. ต่อ ชม. ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กฎกระทรวงกำหนด ทั้งนี้ ในส่วนของถนนที่อยู่ในความดูแลของ

อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยปรับพฤติกรรมการขับขี่และสื่อสารให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนดความเร็วฯ พ.ศ.2546 กำหนดไว้ ซึ่งนอกจากจะกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม. ต่อ ชม. ช่องจราจรขวาสุดยังกำหนดให้ใช้ความเร็ว ไม่ต่ำกว่า 100 กม. ต่อ ชม. นอกจากนี้การติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยนั้น ยังช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุในลักษณะยานพาหนะเสียหลักข้ามช่องจราจรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เป็นกองทุนสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนที่มีภารกิจในการเสริมสร้างมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมด