รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า ในวันที่ 24 มิ.ย.65 รฟท. จะทำพิธีเทคอนกรีตโครงสร้างชิ้นสุดท้าย เพื่อเชื่อมต่อโครงสร้างสะพานของสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลอง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสะพานฝั่งค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี ซึ่งสะพานดังกล่าวเป็นไฮไลต์สำคัญของโครงการรถไฟทางคู่ สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร ระยะทาง 421 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 3.39 หมื่นล้านบาท อยู่ในสัญญาที่ 1 นครปฐม-หนองปลาไหล โดยเป็นสะพานขึงรถไฟ (Extradosed Bridge) มีความยาวรวม 340 เมตร (ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองยาว 160 เมตร) กว้าง 7.64 เมตร การก่อสร้างคืบหน้า 90.71% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.ย.65 เป็นสะพานขึงรถไฟแห่งแรก และมีความยาวที่สุดในไทย 

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า การจัดพิธีเชื่อมต่อช่วงสุดท้ายบรรจบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง เป็นพิธีที่มีความเป็นสิริมงคล แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่ามีการก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลอง ตั้งอยู่บริเวณ อ.เมือง จ.ราชบุรี คู่ขนานกับสะพานจุฬาลงกรณ์ ไม่มีเสาตอม่อกลางแม่น้ำ มีตอม่อแค่ 2 ฝั่งแม่น้ำ เป็นทางเดี่ยว โดยเป็นทางเดิน 1 เมตร และมีเสา Pylon สูง 17.5 เมตร อย่างไรก็ตามสะพานแห่งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ด้านการคมนาคมขนส่งแล้ว จะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชม พร้อมศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองราชบุรี และที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติต่อไป 

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ในส่วนของชื่อสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลองนั้น ขณะนี้ รฟท. เสนอ 2 ชื่อ ประกอบด้วย ลำดับที่ 1 สะพานบุรฉัตร และลำดับที่ 2 สะพานจุฬาลงกรณ์ 2 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว โดยทางกระทรวงคมนาคมได้มอบให้ รฟท. นำ 2 ชื่อดังกล่าวไปสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกรมศิลปากร และสำนักงานราชบัณฑิตยสภาก่อน คาดว่าน่าจะทำเรื่องเสนอไปยัง 2 หน่วยงานดังกล่าวให้ร่วมพิจารณาได้ในเดือน ก.ค.65 ก่อนเสนอกลับไปยังกระทรวงคมนาคมอีกครั้ง และเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป 

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร ภาพรวมคืบหน้า 93.65% ช้ากว่าแผน 5.18% ซึ่งสัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล ระยะทาง 93 กม. วงเงินก่อสร้าง 8,198 ล้านบาท โดยบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนี่ยริ่ง 1964 จำกัด คืบหน้า 97.11% ช้ากว่าแผน 1.03%, สัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน ระยะทาง 76 กม. วงเงินก่อสร้าง 7,520 ล้านบาท โดยบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) คืบหน้า 94.90% ช้ากว่าแผน 1.85%, สัญญาที่ 3 ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กม. วงเงินก่อสร้าง 5,807 ล้านบาท โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) คืบหน้า 99.99% ช้ากว่าแผน 0.01%,  

สัญญาที่ 4 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย ระยะทาง 88 กม. วงเงินก่อสร้าง 6,465 ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้าเคเอส-ซี คืบหน้า 86.41% ช้ากว่าแผน 13.58% และ 5. ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร ระยะทาง 79 กม. วงเงินก่อสร้าง 5,992 ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า เอสทีทีพี คืบหน้า 89.01% ช้ากว่าแผน 10.98% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 65 จากนั้นติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ 1 ปี และเปิดให้บริการประมาณปี 67 ปัจจุบันสัญญาที่ 3 ช่วงหัวหิน-ประจวบฯ ทดลองเปิดให้บริการเดินรถทางคู่แล้ว แต่เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ เนื่องจากติดตั้งอาณัติสัญญาณยังไม่แล้วเสร็จ.