เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.1) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงได้ให้ความเห็นชอบขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน ได้แก่ 1.ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีจากเดิมภายในเดือน เม.ย.65 เป็นภายในเดือน ก.ค.65 2. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี โดยงวดที่ 1 จากเดิมภายในเดือน เม.ย.65 เป็นภายในเดือน ก.ค.65 งวดที่ 2 จากเดิมภายในเดือน พ.ค.65 เป็นภายในเดือน ส.ค.65 งวดที่ 3 จากเดิมภายในเดือน มิ.ย.65 เป็นภายในเดือน ก.ย.65

3.ขยายกำหนดเวลา อปท.ในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือน พ.ค.65 เป็นภายในเดือน ส.ค.65 และ 4.ขยายกำหนดเวลาของ อปท.ในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือน มิ.ย.65 เป็นภายในเดือน ก.ย.65

“การขยายระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยผู้เสียภาษีจะมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษีและผ่อนชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มมากขึ้น และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มหากได้ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กรณีผู้เสียภาษีบางรายที่เคยเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากไม่ชำระภาษีภายในเดือน เม.ย.65 หรือภายในระยะเวลาที่ อปท.บางแห่ง ได้ขยายระยะเวลาการชำระภาษีออกไปในห้วงก่อนเดือน ก.ค. 65 จะมีสิทธิได้รับคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจาก อปท.” พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว.