เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 140 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ณศูนย์เยาวชนชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้รับทราบ ทั้งนี้ องคมนตรีได้กล่าวชมเชยการทำงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง จิตอาสาพระราชทาน ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน กับให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อให้สามารถกลับประกอบสัมมาอาชีพดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สำหรับเหตุอัคคีภัยดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 13.12 น. ในชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ ปลูกติดกันหลายหลังคาเรือน ตัวบ้านบางหลังเป็นไม้เก่า จึงทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงและลมหมุนจึงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและรุนแรง ประกอบกับเป็นชุมชนและเป็นซอยแคบ ไม่มีแหล่งน้ำ มีคอนโดฯ ล้อมรอบ ต้องใช้วิธีลากสายดับเพลิงเข้าไปในชุมชนระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครดับเพลิงจากในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ระดมรถน้ำและรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงได้ จากเหตุอัคคีภัยดังกล่าว มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง 86 หลังคาเรือน ไหม้บางส่วน 5 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 138 ครอบครัว รวม 374 คน และได้รับบาดเจ็บ 12 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต

ด้าน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้เขตปทุมวัน เร่งสำรวจความเสียหายและออกหนังสือรับรองแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 98 ครัวเรือน กับได้ประสานกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน เร่งให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนในเบื้องต้นด้วยแล้ว