เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2565 เรื่องยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีสาระสำคัญที่ว่า ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2564 เรื่องจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 5 พ.ค. 2564 นั้น บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (จ.นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ได้คลี่คลายลงแล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนซึ่งรวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด ซึ่งการดำเนินภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายของศูนย์บูรณาการฯ จึงสำเร็จลุล่วงด้วยดี และได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วยแล้ว จึงสมควรยุติการดำเนินงาน และส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค.สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2564 เรื่องจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 5 พ.ค. 2564 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2565

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

ดูคำสั่งฉบับเต็มได้ที่นี่..