เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพ กรอบวงเงิน 8,380 ล้านบาท สำหรับผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย.2565 เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท ตามช่วงอายุ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นการเสนอต่อ ครม.เพื่อขอรับการอนุมัติงบกลาง ปี 2565 โดยกรมบัญชีกลางคาดว่าจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือผู้สูงอายุในช่วงเดือน ก.ค. ที่จะครอบคลุมเงินช่วยเหลือย้อนหลังตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ค. และจะทยอยอีก 2 งวดที่เหลือในรอบเดือนต่อๆ ไป

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน กล่าวคือ

(1) อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาทต่อเดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาทต่อเดือน รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน
(2) อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาทต่อเดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาทต่อเดือน รวมเป็น 850 บาทต่อเดือน
(3) อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาทต่อเดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน
(4) อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อเดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาทต่อเดือน รวมเป็น 1,250 บาทต่อเดือน.