เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 6/2565 ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้กับกําลังพลครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงประโยชน์โทษภัย ข้อปฏิบัติ และข้อควรระวังในการใช้ ปลูก นําเข้า มีไว้และครอบครอง ซึ่งกัญชาและกัญชง

ทั้งนี้ให้สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เร่งจัดทําแนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมการใช้และบริโภคกัญชาหรือกัญชงของกําลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เน้นย้ำและกํากับดูแลกําลังพลให้ใช้กัญชาและกัญชงอย่างถูกวิธีและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งจะต้องไม่เสพหรือบริโภคกัญชาหรือกัญชงในหน่วยทหาร รวมทั้งก่อนและระหว่างขับขี่ยานพาหนะ การทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทํางานที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนห้ามแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชง อันไม่เหมาะสมในสื่อต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์อย่างเด็ดขาด

“เมื่อมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในการออกข้อห้ามไว้ หน่วยงานต่างๆ ในส่วนของกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ มีกำลังพลใต้ปกครอง ก็ให้หน่วยงานรับผิดชอบออกระเบียบหรือคำสั่งให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้การใช้อยู่ในกรอบของเรื่องการแพทย์ ไม่ให้ใช้เชิงสันทนาการ นอกจากนั้นยังห้ามใช้และบริโภคในหน่วยทหารโดยเด็ดขาด” รองโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าว

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ย้ำและกําชับหน่วยงานในสังกัด ดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันลงให้ได้ร้อยละ 20 ตามความมุ่งหวังของรัฐบาล ตลอดจนประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับกําลังพลครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประหยัดพลังงาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยร่วมมือกันประหยัดพลังงานในทุกรูปแบบ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานให้มากขึ้นต่อไป.