สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 26 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,378 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,376 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,290,720 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,834 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,291,756 ราย กำลังรักษา 23,313 ราย เสียชีวิต 17 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,894 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 601 ราย