สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 27 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 1,735 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,734 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,292,455 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,138 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,293,894 ราย กำลังรักษา 22,895 ราย เสียชีวิต 15 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,909 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 610 ราย