สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 28 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 1,761 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,757 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,294,216 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,296 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,185 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,296,079 ราย กำลังรักษา 22,458 ราย เสียชีวิต 13 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,922 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 638 ราย