รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. ได้เห็นชอบให้ขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบอันเนื่องมาจากข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) เพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง และนายจ้างในระบบประกันสังคม ครอบคลุม 9 กลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากประกาศฉบับนี้ ซึ่งเพิ่มเติมอีก 16 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมเป็น 29 จังหวัด โดยแรงงานกลุ่มเดิม 13 จังหวัด จะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มอีก 1 เดือน คือเดือนส.ค.นี้ พร้อม ๆ กับอีก 16 จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาด้วย ส่วนกรอบวงเงินการช่วยเหลือก็ได้เห็นชอบให้ขยายเพิ่มจากเดิม 3 หมื่นล้านบาท เป็น 6 หมื่นล้านบาท

สำหรับการช่วยเหลือเยียวยา ลูกจ้างและนายจ้างจะได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลในลักษณะเดียวกับ 13 จังหวัดก่อนหน้านี้ แบ่งเป็นแรงงาน ตามมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยารายละ 2,500 บาท ขณะที่นายจ้างจะได้รับชดเชย 3,000 บาท คิดรายหัวลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ส่วนแรงงาน ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับเยียวยารายละ 5,000 บาท

พร้อมกันนี้ยังเห็นชอบให้ช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่มีอายุเกิน 65 ปี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด ที่เข้าสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่ได้ ให้สามารถรับการเยียวยาตามมาตรการนี้ ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะต้องไปจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการจดทะเบียนที่ถูกต้อง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความเหมาะสม สามารถยืนยันตัวตนและตรวจสอบได้