จากกรณีคลิปวิดีโอความยาวเกือบ 3 นาที ที่เป็นภาพของชายคนหนึ่งที่กำลังค้าขายกัญชาอยู่ริมถนนข้าวสาร โดยมีการใช้กัญชาแห้งม้วนใส่ห่อหรือที่เรียกว่า “พันลำ” บริการขายให้ลูกค้านั้น ทำให้คนในสังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและสับสนกับกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ตามที่ปรากฏเหตุการณ์ไปแล้วนั้น

วิจารณ์แซ่ด! พ่อค้าขายกัญชา พันลำให้ลูกค้า บอกชอบรัฐบาลชุดนี้ที่เปิดเสรี

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ทนายศีรวิษ สุขชัย หรือ “ทนายเบียร์ศี” เปิดเผยว่า ตนในฐานะนักกฎหมายขอให้ข้อมูลว่า ประชาชนทั่วไปไม่สามารถสูบกัญชาแบบม้วนได้ เพราะไม่มีอากรแสตมป์ของกรมสรรพสามิตติดไว้อย่างถูกต้องเหมือนบุหรี่ โดยมีไว้ในครอบครองโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าที่ได้รับยกเว้นหรือได้รับคืนภาษีแล้ว ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 203 ปรับตั้งแต่สองเท่าถึงสิบเท่าของค่าภาษี ที่จะต้องเสียหรือที่เสียไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยบาท และ ห้ามผู้ใดผลิต ขาย นําเข้าเพื่อขายหรือเพื่อแจกจ่ายเป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มาตรา 34 ประกอบมาตรา 59 ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

ทั้งนี้ การสูบกัญชาในที่สาธารณะ เป็นการรบกวนสิทธิผู้อื่น โดยก่อให้เกิดความรำคาญจากกลิ่นหรือควัน หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนที่อยู่หรืออาศัยบริเวณใกล้เคียง เจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถระงับเหตุและตรวจสอบได้ตามกฎหมาย มีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 68 ต้องถูกปรับเงินไม่เกิน 50,000 บาท.