เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ลงนามวันที่ 28 มิ.ย. ออกหนังสือเวียนถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตุลาการ ความว่า ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับเรื่องการให้ข่าว การเขียน บทความ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย

1.หนังสือที่ ศย 003/ว 493 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2548 เรื่อง การให้ข่าว และการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการตุลาการ
2.หนังสือที่ ศย 003/ว 85(ป) ลงวันที่ 25 ก.ค.54 เรื่อง ซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับการให้ข่าวและการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการตุลาการ
3.หนังสือที่ ศย 003/ว 799 ลงวันที่ 24 พ.ย. 2560 เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตุลาการ

แจ้งให้ข้าราชการตุลาการทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วนั้น

เนื่องจากในปัจจุบันยังปรากฏว่ามีข้าราชการตุลาการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้ข่าว ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2545 และการแสดงความคิดเห็นหรือ ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้กระทบกระเทือนต่อเกียรติศักดิ์แห่งหน้าที่ราชการและภาพลักษณ์ของศาลยุติธรรม จึงขอให้ข้าราชการตุลาการปฏิบัติตามหนังสือเวียนดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2545 โดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และขอได้แจ้งให้ผู้พิพากษาในหน่วยงานนี้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป