เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบตามร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. ด้วยคะแนน 205 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วม ด้วยคะแนน 240 เสียง เพื่อส่งให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ต่อมาเวลา 18.30 น. นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ร่วม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. กล่าวว่า ตนมีความยินดีที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และเห็นชอบตามที่ กมธ.มีการแก้ไขเพิ่มเติม

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ

โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ การอนุญาตให้มีการขายพืชกระท่อมผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้เกษตรกร ชาวบ้าน คนรากหญ้า ได้มีสิทธิขายต้นพันธุ์กระท่อม ใบกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกระท่อม ได้โดยตรงสู่ผู้บริโภค โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือนายทุน แต่มีข้อยกเว้นคือการห้ามจำหน่ายใบกระท่อม และอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร และบุคคลที่ รมว.ยุติธรรม และ รมว.สาธารณสุข ร่วมกันกำหนด ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปรุงหรือผสมยาเสพติด ยาและวัตถุอันตราย ที่กฎหมายกำหนด การห้ามจำหน่ายให้สถานที่ต่างๆ ได้แก่ สถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก ขายโดยใช้เครื่องขาย และห้ามขายในสถานที่ที่ รมว.ยุติธรรม และรมว.สาธารณสุข กำหนด นอกจากนี้ผู้ขาย จะต้องปิดประกาศหรือแจ้ง ณ สถานที่ขาย รวมถึงการขายทางออนไลน์ ให้ทราบถึงข้อห้ามการจำหน่าย

นายสัณหพจน์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ยังได้กำหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการเพาะปลูก หรือแปรรูปพืชกระท่อม เพื่อให้ตามวิถีชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูก แปรรูปผลิตภัณฑ์ พัฒนาสายพันธุ์ การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เพื่อพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าให้กับพี่น้องประชาชน

“ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบตามที่คณะ กมธ.พิจารณาแก้ไขในมาตราต่างๆ ดังกล่าว ชี้ให้เห็น ส.ส.ส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของร่าง พ.ร.บ.กระท่อมฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่เอื้อต่อผลประโยชน์ให้กับประชาชน เกษตรกร และคนฐานราก สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากพืชเศรษฐกิจใหม่” นายสัณหพจน์ กล่าว