เมื่อวันที่ 1 ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เมื่อวันที่ 13 เม.ย.65

โดยนายประเสริฐ แจ้งว่า ตนเอง และนางสุนีย์ ศีลพิพัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 283,094,849 บาท เป็นของนายประเสริฐ 61,035,858 บาท เป็นของนายสุนีย์ 222,058,990 บาท นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 45,825,209 บาท เป็นหนี้สินของนายประเสริฐ 22,947,717 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น และเป็นหนี้ของนางสุนีย์ 22,877,491 บาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 17,035,743 บาท เป็นเงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 77,980,609 บาท ส่วนใหญ่เป็นหุ้นในบริษัทต่างๆ ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 14 แปลง มูลค่ารวมกัน 159,764,000 บาท อยู่ที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม อ.เมือง จ.ลำพูน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี อ.องครักษ์ จ.นครนายก และเขตบางเขน กทม. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมร รวมกัน 12,000,000 บาท โดยเป็นบ้าน 2 หลัง ที่ กทม. และเชียงใหม่ สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 7,254,495 บาท

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรสม แจ้งไว้ 25 ราย มูลค่ารวมกัน 9,060,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับเพชร เครื่องประดับทองคำ อัญมณี โดยเป็นทั้งเครื่องประดับสตรีและสุภาพบุรุษ นาฬิกา 14 เรือน พระบูชา 65 องค์ พระเลี่ยมทอง 18 องค์ ทองคำแท่งน้ำหนักรวม 27 บาท

ขณะเดียวกัน ป.ป.ช.ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 เม.ย.65 โดยนพ.ประวิทย์ แจ้งว่า ตนเอง และนางสาววัตดา ปลายเนตร ซึ่งมีสถานะอยู่กินกันฉันสามีภริยา มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 115,399,132 บาท เป็นทรัพย์สินของ นพ.ประวิทย์ 29,508,055 บาท เป็นของนางสาววรัตดา 85,891,076 บาท ไม่มีหนี้สิน

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 3,754,599 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 60,310,789 บาท ส่วนใหญ่เป็นหุ้นในบริษัทต่างๆ ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 16 แปลง มูลค่ารวมกัน 26,139,825 บาท อยู่ที่ กทม. ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต ยโสธร โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมรส มูลค่ารวมกัน 18,560,000 บาท โดยเป็นบ้าน 6 หลัง มีทั้งซื้อและเป็นมรดก ส่วนใหญ่อยู่ที่ จ.ภูเก็ต กทม. ปทุมธานี ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 840,000 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 1,905,917 บาท ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 17 รายการ มูลค่ารวมกัน 3,888,000 บาท โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ ทองคำน้ำหนักรวม 45 บาท เครื่องประดับสุภาพบุรุษและสตรี นาฬิกา

นอกจากนี้ ป.ป.ช.ยังได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กสทช. เมื่อวันที่ 13 เม.ย.65 โดย พล.อ.ท.ธนพันธุ์ แจ้งว่า ตนเอง และ น.อ.หญิงอุบลรัตน์ หร่ายเจริญ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 148,660,778 บาท เป็นทรัพย์สินของ พล.อ.ท.ธนพันธุ์ 141,116,392 บาท เป็นของ น.อ.หญิงอุบลรัตน์ 6,818,578 บาท
นอกจากนี้ พล.อ.ท.ธนพันธุ์ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,817,274 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 4,061,903 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 2,354,995 บาท ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 10 แปลง มูลค่ารวมกัน 112,388,750 บาท อยู่ที่ จ.ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา กทม. ลำปาง โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่น จำนวน 7 รายการ มูลค่ารวมกัน 22,085,000 บาท โดยเป็นทั้งบ้านเดี่ยว ห้องชุดที่อยู่ใน กทม. นนทบุรี เพชรบุรี ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 1,050,000 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 4,185,128 บาท ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 35 รายการ มูลค่ารวมกัน 2,535,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับสุภาพบุรุษและสตรี นาฬิกาหรูหลายยี่ห้อ ปากกา ทองคำแท่งน้ำหนักรวม 30 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบทั้ง นายประเสริฐ นพ.ประวิทย์ และ พล.อ.ท.ธนพันธุ์ ไม่มีรายการเงินให้กู้ยืม ไม่มีรายการเงินสด.