เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยตลอดทั้งวัน พิจารณาได้ถึงมาตรา 169 จากทั้งหมด 172 มาตราก่อนนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ในฐานะประธานการประชุมสั่งปิดการประชุมในเวลา 17.25 น.

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการพิจารณามาตรา 169/1 ที่ทางกมธ.ได้ขอเพิ่มมาตราเกี่ยวกับกการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าที่ราชการตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตรเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ภายใน5 ปีนับแต่วันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ

พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย ในฐานะกมธ. ได้ขอเพิ่มข้อความในมาตรา 169/1 ระบุว่า “ในวาระเริ่มแรกภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ การคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ ในวันก่อนวันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ในกรณีที่ไม่อาจนำหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขมาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง ก็จะดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ตร.กำหนดซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพ.ร.บ.นี้” โดยให้เหตุผลที่ขอเพิ่มข้อความในมาตราดังกล่าว เพื่อความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้ง

ขณะที่ นายพรเพชร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะไม่มีใครแปรญัตติ และเป็นร่างที่ยกขึ้นมาใหม่

อย่างไรก็ตาม สมาชิกรัฐสภา อาทิ นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เป็นต้น ลุกขึ้นท้วงติงว่าสิ่งที่พล.ต.อ.ปิยะ เสนอไม่ถูกต้องตามกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภา ไม่มีที่มาที่ไป

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า แว่วว่าการเพิ่มข้อความของพล.ต.อ.ปิยะ เพื่อช่วยใครบางคน เป็นเรื่องไม่เหมาะสม อย่าทำให้ภาพลักษณ์ของกฎหมายดังกล่าวแย่ไปกว่านี้

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทางคณะกมธ.ได้ประชุมกันเองในเรื่องนี้แต่หาข้อสรุปเองไม่ได้สุดท้ายจึงใช้วิธีให้พล.ต.อ.ปิยะเสนอ กลางสภา ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าทำไม่ได้ ทางที่ดีเดินหน้าประชุมต่อ โดยลงมติว่าจะเห็นด้วยกับที่กมธ.เสียงส่วนใหญ่เพิ่มทั้งมาตรา หรือให้ตัดออกทั้งมาตรา

ต่อมาเวลา 17.01 น. ประธานที่ประชุมได้สั่งพักการประชุมเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเวลา 17.12 น. ได้เปิดประชุมอีกครั้ง ซึ่งพล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร รองประธานกมธ. รักษาการประธานกมธ.แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ทางคณะกมธ.ได้ไปปรึกษาหารือกันอีกครั้งในวันที่ 4 ก.ค. ช่วงเช้าเสียก่อน เพื่อปรับถอยคำ ก่อนที่ นายพรเพชร ได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 17.25 น. โดยกล่าวว่าวันนี้สมาชิกรัฐสภาเหนื่อยล้ามาทั้งวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นก็ให้ทางกมธ.ไปดำเนินการ เป็นเรื่องของทางคณะกมธ.