เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 65 ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปางจ.ลำปาง นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)ได้น้อมนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้รับการสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เกิดความสุข ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ จัดทำโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นาเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กระบวนการการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน

นายยอดชาย กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง (ศพช.ลำปาง) ได้รวมใจร่วมพลังพัฒนา “เอามื้อสามัคคี” น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สู่วิถีเกษตรตามรอยพ่อในพื้นที่ต้นแบบศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง โดยดำเนินกิจกรรม “ทำนาอินทรีย์ ปลูกข้าวพันธุ์ธัญสิริน” ในแปลงนาสาธิตพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ฐานฅนรักษ์แม่โพสพ ซึ่งข้าวพันธุ์ “ธัญสิริน” เป็นข้าวเหนียวที่ได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูง มีกลิ่นหอม และต้านทานต่อโรคไหม้  และได้ทำการเพาะเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ซึ่งเป็นถั่วฝักยาวสีม่วงที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกพันธุ์ดังกล่าว และพระราชทานนาม มีลักษณะเป็นถั่วฝึกยาวพันธุ์เนื้อ ฝักสีเขียว ให้ผลผลิตสูง ผสมกับสายพันธุ์พ่อ Y009 ซึ่งเป็นถั่วฝักยาวที่มีฝักยาวสีแดง แต่ผลผลิตต่ำโดยได้นำลงแปลงขยายพันธุ์ ซึ่งจะได้เก็บเมล็ดพันธ์ุเพื่อส่งต่อให้จังหวัดในพื้นที่ช่วยขยายพันธุ์ต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ที่มุ่งส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร  และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) ที่กระทรวงมหาดไทย และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน (Statement of Commitment to Sustainable Thailand) กับสหประชาชาติประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา

“ศพช.ลำปาง ได้นำพันธุ์ข้าวธัญสิรินมาจากเครือข่ายผู้ปลูกข้าวในพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง และนำมาทดลองปลูกในแปลงนาสาธิตพื้นที่ 3 งาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กร/หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และพี่น้องประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ”กองทุนเมล็ดพันธุ์” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง โดยมีพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวพันธุ์ กข.46 ข้าวพันธุ์พื้นเมือง “พญาลืมแกง” ซึ่งได้มาจากศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) อ.สารภีจ.เชียงใหม่ และยังมีเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวสีม่วง ถั่วพุ่ม ถั่วลายเสือ กระเจี้ยบเขียวกระเจี้ยบแดง มะเขือม่วง มะเขือเปราะ มะเขือยักษ์ พริก บวบงู ฟักข้าว และมีกิ่งพันธุ์มะนาวมะกรูด ที่กำลังขยายพันธ์ุอยู่อีกจำนวนหนึ่ง โดยหน่วยงานและพี่น้องประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเมล็ดพันธุ์ หรือหากมีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา เพื่อนำไปใช้ในการสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว สามารถมาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง โทร. 0-5482-9768 หรือศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมาพิษณุโลก เพชรบุรีนครศรีธรรมราช นครนายก สระบุรี ยะลา และชลบุรี” นายยอดชาย กล่าว.