เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย ทั้งหมด 7 ข้อ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญ ระบุว่า ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชากัญชงเพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของตน รวมทั้งสอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัดมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบในทางที่อาจส่งผลระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงควบคุมมิให้มีการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชากัญชงและมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชากัญชงเข้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่ราชการของตน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันพร้อมทั้งกำชับ กำกับดูแล ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชงหรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ รวมทั้งกฎหมาย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง โดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการปลูกและการใช้กัญชา หรือกัญชงที่ถูกต้อง.