เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 5 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบเรื่องการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศ หลังผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิดสรุปใจความสำคัญคือ

(1) เห็นชอบให้ กลุ่มคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้อง ที่ประสงค์จะทำงานต่อไป ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มมติ ครม. 29 ธ.ค. 63 มติ ครม. 13 ก.ค. 64 มติ ครม. 28 ก.ย. 64 จำนวนประมาณ 1,690,000 คน อยู่และทำงานได้ไม่เกิน 13 ก.พ. 68

(2) เห็นชอบให้กลุ่มคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้อง ที่ประสงค์จะทำงานและมีนายจ้าง สามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66 โดยหากประสงค์จะทำงานต่อไป สามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 68 โดยต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับทราบ ข้อมูลจากนายจ้างสถานประกอบการว่ายังมีความต้องการแรงงานประมาณไม่น้อยกว่า 120,000 คน

สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนหลังจากนี้ให้รอประกาศจากกระทรวงมหาดไทยและประกาศจากกระทรวงแรงงาน.