เมื่อวันที่ 1 ส.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดนครพนม เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดนครพนม  ที่หอประชุม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อ.โพนสวรรค์  

จากนั้น พล.อ.ประวิตร มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 3 ป่า ประกอบด้วย “ป่าห้วยศรีคุณ”, “ป่าดงเซกาแปลงที่สอง ระยะที่ 1” และ “ป่าดงเซกาแปลงที่สอง ระยะที่ 2” เนื้อที่รวม 53,661 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดนครพนมให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเซกาแปลงที่สอง ระยะที่ 1 จำนวน 338 ราย โดยมีผู้แทนประชาชน จำนวน 5 ราย เป็นตัวแทนรับมอบ 

ต่อมา พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางถึงห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลาง จ.นครพนม เนื่องจากการจับกุมพื้นที่ภาคเหนือมีมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา การลำเลียงลักลอบยาเสพติด มีแนวโน้มมาทางภาคอีสานมากขึ้น ดังนั้น จ.นครพนม จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการ ชื่อว่า “ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง” เพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองให้มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ แม้ในห้วงที่ผ่านมา จะมีการจับกุมยาเสพติดได้มากขึ้น แต่ก็ยังมีช่องทางการลักลอบ จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในประเทศไทย หลากหลายวิธี เช่นกัน

พล.อ.ประวิตร ยังกำชับให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทำความเข้าใจประมวลกฎหมายยาเสพติด อย่างจริงจัง และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง ทุ่มเท เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น หากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษ อย่างเด็ดขาด พร้อมยินดีรับฟังหากมีข้อมูลหรือเบาะแสยาเสพติดจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งฝ่ายการเมืองในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา.