เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ส.ค.พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้ง 2/2565  ที่ห้องประชุมมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีวาระสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการหลายเรื่อง โดยเฉพาะการกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ในจังหวัดตรังและพังงา ซึ่งต้องเร่งรัดเสนอประกาศกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป รวมถึงการจัดทำแผนที่ข้อมูลวิชาการของระบบกลุ่มหาดประเทศไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่น พร้อมได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และได้มอบหมายให้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามและกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบ โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ในประเด็นการแบ่งปันผลประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตในสัดส่วน 90 : 10 โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จะแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครึ่งหนึ่ง เพื่อนำไปให้ชุมชนใช้ในกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ โดยมีระยะเวลา 10 ปี (66-74) ในพื้นที่ 23 จังหวัด เนื้อที่ 300,000 ไร่ มุ่งเป้า 6 พื้นที่ โดยเป็นพื้นที่พร้อมปลูกที่ผ่าน การดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ทำนากุ้ง ทำสวนปาล์ม พื้นที่เลนงอก พื้นที่ปรับปรุงสภาพป่าชายเลน รวมทั้งพื้นที่ป่าที่ชุมชนร่วมดูแล 

พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชาติ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจและดึงชุมชนชายฝั่งทะเล เข้ามามีส่วนร่วมปลูกป่าชายเลนร่วมกันในทุกขั้นตอน และต้องให้ชุมชนได้รับประโยชน์ไปพร้อมกันอย่างแท้จริง.