เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุด ตช 0001(มค3)/570 ลงวันที่ 6 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตู้โบกี้รถไฟและตู้เชื้อเพลิง ใจความว่า เรียน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม ในการทำกิจกรรมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การดำเนินการกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ขอรับการสนับสนุนตู้โบกี้รถไฟและตู้เชื้อเพลิงที่ปลดระวางและหมดความจำเป็นแล้ว ดังนี้

1.ตู้โบกี้(ชำรุด) จำนวน 10 ตู้

2.แคปซูลน้ำมัน (ถอดจากรางแล้ว) จำนวน 8 ถัง

3.แคปซูลน้ำมัน (ยังไม่ถอดจากราง ) จำนวน 12 ถัง

เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของสำนักงานแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.กิตตินันท์ ดีอ่วม นายเวร (สบ 3) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ประสานงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ขอแสดงความนับถือ