วันที่ 10 ส.ค. ที่ห้องประชุมใหญ่ศาลฏีกา สนามหลวง มีการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 20/2564 โดยที่ประชุม ก.ต.ได้พิจารณาวาระสำคัญและมีมติเห็นชอบให้โอน นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

สำหรับ นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี ว่าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปัจจุบัน อายุ 57 ปี โดยจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2577  เริ่มรับราชการตำแหน่งผู้พิพากษาปี พ.ศ. 2533 โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เลขานุการศาลฎีกา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 และตำแหน่งล่าสุด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ (หน.อุทธรณ์).