เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 โดยมีสาระสำคัญที่ให้ยาน้ำมันสารสกัดกัญชา ที่มี delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 3 mg/drop (81 mg/ml) รูปแบบยาหยดในช่องปาก หรือเยื่อบุในช่องปาก เพิ่มเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

อีกทั้งมีการระบุเงื่อนไขว่า ใช้สำหรับผู้ที่เคยใช้น้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC เด่นมาก่อน และทราบปริมาณยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแล้วเท่านั้น โดยใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ใช้รักษาเสริมหรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐานในการรักษาภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด ให้สั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการสั่งใช้เคมีบำบัดเพื่อการบำบัดรักษา และผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง (2) ใช้รักษาเสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรือมีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่รักษาด้วยยามาตรฐานไม่ได้หรือไม่ได้ผล ให้สั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบัน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง สำหรับประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ลงนามโดย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ.