เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสมานฉันท์ ที่มี นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ เป็นประธาน ได้ออกข้อเรียกร้องจากคณะกรรมการสมานฉันท์ ซึ่งมีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ความรุนแรง จนอาจเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ สถานการณ์ลุกลามบานปลายและรุนแรงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้การแก้ไขวิกฤติ ต้องอาศัยพลังทางปัญญาความจริงใจในการแก้ไขปัญหา และความร่วมมือกันของทุกฝ่ายในสังคม โดยทุกฝ่ายควรร่วมกันเร่งหาทางออกของปัญหาอย่างสันติ เป็นไปตามหลักนิติธรรมเพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติการณ์ความขัดแย้งนี้ไปได้

จากสถานการณ์การชุมนุมประท้วงของประชาชนหลายครั้งนับแต่ปี พ.ศ. 2563 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการสมานฉันท์ได้มีการศึกษาและติดตามการชุมนุม ที่จัดโดยกลุ่มต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และคณะกรรมการสมานฉันท์ จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณาร่วมกัน 4 ข้อ ดังนี้ 1.ขอให้ทุกฝ่ายเคารพในการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตยและเคารพในหลัก กติกาสากล โดยผู้ชุมนุมสามารถแสดงออกตามสิทธิและเสรีภาพตามที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ การใช้เสรีภาพในการชุมนุมนั้น ต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอย่างแท้จริง ในขณะที่รัฐบาลต้องเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพอันพึงมีของประชาชน และใช้ความอดทนอดกลั้น ในการรับฟังเสียงของประชาชนที่เห็นต่าง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแนวทางใน การจัดการและควบคุมฝูงชนให้สอดคล้องกับหลักการสากลของสหประชาชาติ

2.ขอให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง เน้นการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา ลดการ เผชิญหน้าและหลีกเลี่ยงการยั่วยุปลุกปั่นทุกรูปแบบที่อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรง อันไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายใด ไม่ว่าต่อรัฐบาล ต่อกลุ่มผู้ชุมนุม และต่อภาพรวมของการพัฒนาของประเทศ

3.ควรเร่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ความรุนแรง โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นกลางและอิสระตามหลักวิชาการเพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งที่มีแนวโน้มว่า จะเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ 4.ควรเปิดพื้นที่ปลอดภัยในการหารือ โดยองค์กรอิสระและความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษาเพื่อหาทางออกของปัญหาร่วมกันด้วยแนวทางสันติวิธีและสร้างกระบวนการพูดคุยที่ประชาชนมีส่วนร่วม และอยู่บนหลักประชาธิปไตยและนิติธรรมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เพื่อให้นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งของสังคมไทย คณะกรรรมการสมานฉันท์ ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หันหน้าพูดคุยกันยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ และหลักนิติธรรม เพื่อให้ผู้คนในสังคมไทยสามารถอยู่ร่วมกันได้และร่วมกันขับเคลื่อนสังคมสู่ความเป็นสังคมประชาธิปไตยที่โอบอุ้มทุกความหลากหลายอย่างสันติและยั่งยืน