นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทช. ได้ลงพื้นที่ลาดตระเวนตรวจสอบสายทางอย่างต่อเนื่อง และมักได้รับแจ้งเหตุพบว่ามีการลักลอบขโมยตัดสายไฟส่องสว่าง ทั้งบนสะพานและบนถนน รวมถึงการลักลอบขโมย ตะแกรงเหล็ก ฝารางระบายน้ำเป็นจำนวนมากในพื้นที่ของ ทช. ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา บนสะพานหรือถนนไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

ทั้งยังเป็นความผิดฐานทำลายหรือทำให้เสียหายแก่ทางหลวง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 43 ประกอบมาตรา 72 นอกจากนี้ยังเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท ตามมาตรา 335 (10)

นายปฐม กล่าวต่อว่า และหากร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือกระทำในเวลากลางคืน จะมีโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 335 วรรคสาม จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 140,000 บาท และผู้กระทำผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สินที่เสียหายและสูญหายนั้นด้วย 

อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมสอดส่องดูแลทรัพย์สินของทางราชการ หากพบเหตุผิดปกติ โปรดแจ้งที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 หรือสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและเป็นการร่วมกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเพื่อประชาชนต่อไป