การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้โดยสารในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ที่มีเที่ยวโดยสาร (Trip Pass) ที่หมดอายุสามารถเปลี่ยนเที่ยวโดยสารที่หมดอายุเป็นคูปองเดินทางตามจำนวนเที่ยวโดยสารคงเหลือ จากเดิมผู้โดยสารที่มีเที่ยวโดยสารในบัตร MRT และ MRT Plus ประเภท 30 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.- 31 พ.ค.64 ขยายเป็นวันที่ 18 เม.ย.-31 ส.ค.64 และเที่ยวโดยสารประเภท 60 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.-30 มิ.ย.64 ขยายเป็นวันที่ 18 เม.ย.-30 ก.ย.64 สามารถติดต่อขอรับเป็นคูปองเดินทางตามจำนวนเที่ยวโดยสารที่คงเหลือได้

ผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารไปติดต่อขอรับคูปองตามประเภทของเที่ยวโดยสารที่หมดอายุ ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานี จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 ซึ่งคูปองการเดินทางดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคูปอง และไม่สามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือคืนได้ทุกกรณี โดยมีเงื่อนไขการใช้เดินทางเป็นไปตามที่ รฟม. และ BEM กำหนด ทั้งนี้ รฟม. และ BEM จะยังคงดำเนินมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างเข้มงวด และพร้อมสนับสนุนมาตรการของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย รวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน.